Nápověda

Dokumentace k softwaru pro zpřístupnění starých map a plánů formou WMS

Tato aplikace na adrese http://www.chartae-antiquae.cz/cs/programs/wms umožňuje uživateli libovolnou mapu uloženou ve formátu Zoomify georeferencovat a poté zobrazit pomocí webové mapové služby (WMS).

Postup práce je rozdělen do dvou částí:

1. Zadání internetové adresy s mapou ve formátu zoomify  a kontrola, zda už mapa byla georeferencovaná

2. Georeference této mapy

Obr. 1: Úvodní stránka aplikace

Vložení mapy zoomify

Na úvodní stránce je formulář pro vložení internetové adresy s mapou ve formátu Zoomify.

Je možné vkládat adresu, která vede k souboru ImageProperties.xml, což je konfigurační soubor Zoomify. Pokud chce uživatel vložit mapu ze serveru http://www.chartae-antiquae.cz/ je možné vložit přímo adresu zobrazenou při prohlížení mapy.

Tlačítkem "Kontrola dostupnosti" se poté zkontroluje, zda mapa na uvedené adrese existuje a také zda už není georeferencovaná.  Jestliže je mapa již georeferencováná zobrazí se odkaz na tuto mapu ve formátu WMS, kterou poté může uživatel použít ve své programu pro prohlížení WMS vrstev.

Další možností je tlačítko "Zobrazit georeferencovanou vrstvu", které zobrazí danou mapu jako WMS vrstvu v prohlížeči.

Pokud zadaná mapa existuje, ale ještě nebyla georeferencovaná, nebo pokud chce uživatel georeferenci upravit, stiskne tlačítko "Georeferencovat" a otevře se mu aplikace pro georeferenci mapy.

Georeferencování mapy a sběr identických bodů

Tato aplikace slouží ke georeferenci nových map nebo k opravě již existující georeference.

 

Obr. 2: Georeferencování mapy 

Aplikace není plně kompatibilní s Internet Explorerem a korektně funguje až od verze 11. Testována byla ve Firefoxu,  Google Chrome a Opeře. Protože aplikace v prohlížeči transformuje danou mapu pixel po pixelu pomocí TPS (Thin plate spline), doporučuji používat Google Chrome, který se zdá být nejrychlejší. Firefox a Opera ale funguje také bez problémů.

Po otevření aplikace se zobrazí vedle sebe dvě okna. V levé části je uživatelova "stará" mapa, která se má georeferencovat a v pravé části je mapa světa.

Georeferencování  se skládá ze dvou základních kroků. Zadání obvodu staré mapy  a sběr identických bodů.

Doporučený postup georeferencování

1. zadání obvodu staré mapy

Pomocí ikonky  vložíme obvod staré mapy.

2. vkládání identických bodů

Ikonka umožňuje vkládat identické body,viz. níže.

3. kontrola

Po naklikání dostatečného množství  bodů zkontrolujte, jak celá mapa sedí  oproti  současné kresbě, případně doplňte další body.

Ovládání aplikace

Zadání obvodu staré mapy.

Hranice kresby se zadává a edituje pomocí ikonky  tak, že se postupně okliká na "staré" mapě. Poslední bod hranice provedeme dvojklikem, čímž ukončíme zadávání bodů. Polygon se neukončuje na jeho prvním bodě.

Hranice mapy se dá dále upravovat tažením myší. Uprostřed spojnic lomových bodů se pro tento účel zobrazí kroužky, pomocí kterých se dají vkládat další lomové body. Mazání lomových bodů se provádí najetím kurzoru myši na lomový bod a stisknutím klávesy Delete.

Pozn.: pro zjednodušení se z hranice mapy vytvoří bbox s lokální mapou, který se transformuje do mapy světa. V mapě světa tedy není transformovaná mapa přesně oříznutá podle hranice mapy zadané uživatelem. Po zadání hranice mapy se přistoupí k vlastnímu sběru identických bodů.

Po kliknutí na ikonku   lze kurzorem myši vkládat identické body.

Sběr identických bodů se může provádět dvěma způsoby:

a) Po výběru vhodného identického bodu ve staré mapě a ověření jeho polohy v mapě světa se kliknutím zadá nejprve bod ve "staré" mapě a poté v mapě světa. Identický bod je v mapách označen stejným pořadovým číslem.

b) Na mapě světa musíte mít zapnutou a viditelnou vrstvu s transformovanou mapou a musí být vložené alespoň 3 identické body. Kliknutím v mapě světa dojde k zafixování (uchycení) transformované mapy ke kurzoru obr. 3a. Posunem georeferencované mapy po mapě světa definujeme posun v daném bodě obr. 3b, ztotožníme kresby obou map a dalším kliknutím vytvoříme nový identický bod obr. 3c.

Obr. 3 a) najetí na identický bod b) uchycení kresby a její posun c) vytvoření identického bodu

 

Po vytvoření nového identického bodu se automaticky přetransformuje "stará" mapa.

Po vložení 3 identických bodů a obvodu se stará mapa zobrazí přetransformovaná na mapě světa.

Body lze mazat pomocí ikonky  a kliknutím na bod který chceme smazat.

Ikona umožňuje upravovat polohu identických bodů. Toto použijeme v případě, když je bod zadán chybně.

Pomocí ikonek je možné vrátit poslední akci zpět nebo provést znovu.

Pomocí ikonkyzobrazíme celou mapu, stejně tak můžete použít klávesu A.

Ikony umožňují měření vzdáleností a ploch na mapě světa.

Touto šipkou, která je uprostřed mezi panely můžeme maximalizovat pravý panel s mapou světa, toto je výhodné pokud chceme zadávat identické body pomocí metody b).

Tato šipka uprostřed umožňuje maximalizovat levý panel, pro jednodušší zadávání hranice mapového listu.

Kliknutím na šipku  u pravého okraje obrazovky se zobrazí nastavení zobrazených vrstev. Jednotlivé vrstvy lze zapínat nebo vypínat, měnit jejich průhlednost a také pořadí překreslování.

Vrstva s názvem "Transformovaná mapa" zobrazuje na mapě světa přetransformovanou "starou" mapu, ale pouze za předpokladu, že jsou definovány minimálně 3 identické body a také hranice kresby na "staré" mapě.

Vrstva "OSM upravená" má některé barvy nahrazené průhledností, aby se dala lépe používat jako podkladová vrstva.

 

Uložení bodů a hranice kresby

Po zadání identických bodů a hranice se pomocí ikonky   uloží naklikané identické body a hranice na server, aplikace se zavře a zobrazí se opět formulář pro zadání adresy mapy.

Ukončení aplikace bez ukládání

Pro ukončení aplikace bez uložení práce je zde ikonka s křížkem.

Užitečné rady

Pro zoom mapy lze použít kolečko myši. Další možností je zobrazit výřez mapy s pomocí tlačítka Shift a levého tlačítka myši.

 

Popis vrstev

Pro georeferenci jsou k dispozici různé mapové vrstvy pro různé oblasti

ZABAGED WMS                   Výběr polohopisných prvků v Česku ze ZABAGED poskytovaných geoportálem ČÚZK, hlavně stavby, cesty a vodstvo

OSM poloprůhledná         OpenStreetMap s odstraněnými některými typy ploch a nahrazenými průhledností, pro lepší využití při georeferencování mapy

OSM                                        OpenStreetMap

Transformovaná mapa     Po definování min. 3 identických bodů nebo rohových bodů a vytvoření hranice mapového listu se v této vrstvě zobrazí natransformovaná "stará" mapa, kterou můžete přímo porovnávat s ostatními vrstvami. Mapa má nahrazenou bílou barvu průhledností.

Google Hybrid                     Satelitní mapa Google kombinovaná s kresbou

Google Satellite                  Satelitní mapa Google

Google Street                      Mapa Google

 

Pozn.: vrstvy WMS se stahují z externích serverů a není zaručena jejich dostupnost. Také rychlost jejich načítání se může v čase dost měnit.

 

Připomínky, problémy a případné dotazy posílejte na Jan.Havrlant@vugtk.cz