Nápověda k mapové prohlížečce MapComparer

Mapová prohlížečka je jednou z komponent mapového portálu "Virtuální mapová sbírka". Slouží k zobrazení map jak zdigitalizovaných v rámci projektu, tak z dalších volně dostupných zdrojů (nejčastěji mapy poskytované prostřednictvím WMS - Web Map Service).

POPIS APLIKACE
Obrázek 1 ukazuje základní stav aplikace. Je zobrazen hlavní panel nástrojů (viz obrázek 2) a pod ním jediné mapové okno. Hlavní panel nástrojů slouží k ovládání aplikace jako celku, v mapovém okně (popř. oknech) jsou zobrazeny mapy. Každé mapové okno má vlastní panel nástrojů, který slouží k práci s daným mapovým oknem. Při najetí myší na jakoukoliv ikonu se zobrazí název nástroje (tzv. "tooltip").

Obrázek 1

PANEL NÁSTROJŮ
První dvě ikony na panelu nástrojů aplikace jsou funkce načíst uložený stav aplikace a uložit stav aplikace. Po zvolení otevřou dialog pro volbu uloženého stavu, nebo pro zadání názvu, pod kterým bude současný stav uložen.

Další tři ikony slouží ke zvolení rozložení mapových oken. První ikona odpovídá základnímu stavu aplikace s jedním mapovým oknem. Druhá ikona nastaví dvě stejně velká mapová okna a třetí ikona čtyři mapová okna (příklad rozložení se dvěma okny je na obrázku 11.

Obrázek 2 - panel nástrojů aplikace

Tlačítka v pravé části panelu nástrojů ukazují aktuálně přihlášeného uživatele. Zde není žádný uživatel přihlášen, proto je zobrazen "guest" - název anonymního uživatele. Další dvě tlačítka slouží pro přihlášení (Log in) a pro vytvoření účtu (Sign up).

MAPOVÁ OKNA
Mapová okna slouží k zobrazení map. Mapová okna mají vlastní panel nástrojů, zobrazený v horní liště mapového okna (obrázek 3).

Obrázek 3 - panel nástrojů mapového okna

Tento panel nástrojů obsahuje (zleva doprava) funkce:

 • přidat mapovou vrstvu,
 • obnovit mapové okno,
 • zapnout/vypnout synchronizaci mapového okna
 • měření délek
 • měření ploch
 • vyčistit kresbu
 • zobrazit / skrýt seznam mapových vrstev v mapovém okně
 • PŘIDAT MAPOVOU VRSTVU
  Tento nástroj slouží k otevírání mapových vrstev v mapovém okně. Každá mapová vrstva představuje jeden zdroj mapových dat, ať jde o jediný rastrových obraz nebo o rozsáhlé mapové dílo poskytované prostřednictvím WMS.

  Po výběru nástroje se zobrazí dialog nové vrstvy (obrázek 4). Zde je možno vybrat ze seznamu předdefinovaných zdrojů map nebo definovat vlastní vrstvu (výběrem možnosti "define your own layer").

  Obrázek 4 - dialog nové vrstvy

  Při volbě definice vlastní vrstvy dialog zobrazí vstupní pole pro zadání údajů o nové vrstvě podle zvoleného typu vrstvy. Vrstvu lze vytvořit buď z rastrového obrazu (viz obrázek 5) nebo z WMS služby (obrázek 6).

  Obrázek 5 - dialog definice mapové vrstvy z rastrového souboru

  Obrázek 6 - dialog definice WMS vrstvy

  SYNCHRONIZACE MAPOVÝCH OKEN
  Tato funkce slouží k synchronizovanému posunu a změnám měřítek v jednotlivých mapových oknech. Posun či změna měřítka v jednom okně se zapnutou synchronizací se zrcadlí ve všech ostatních oknech se zapnutou synchronizací. Okna, která mají synchronizaci vypnutou nejsou změnami v ostatních mapových oknech nijak dotčena.

  - ikona značí vypnutou synchronizaci,


  - ikona značí zapnutou synchronizaci.


  MĚŘENÍ DÉLEK A PLOCH
  Po výběru jedné z funkcí měření se změní nástrojová lišta mapového okna a nabízí pouze dvě funkce -Smazat poslední bod a Ukončit měření (viz obrázek 9). Vlastní měření je jednoduché - kliknutím na mapu uživatel přidá bod a v notifikačním okénku se průběžně zobrazuje naměřená vzdálenost nebo plocha. Pro měření ploch není třeba plochu uzavírat, aplikace to provede sama.

  Obrázek 9 - panel nástrojů pro měření vzdáleností a ploch

  Kliknutím na ikonu konce měření se měření ukončí. V případě měření ploch je nakreslená lomená čára uzavřena na polygon a jeho obsah vybarven (viz obrázek 10).

  Obrázek 10 - měření ploch

  Lomené čáry a polygony nakreslené při měření délek a ploch v obrázku zůstávají i po skončení měření, notifikační okno ale ukazuje pouze délku (popř. obvod a plochu) poslední definované čáry (polygonu). Kresby vzniklé při měření se lze zbavit pomocí funkce Vyčistit kresbu.

  SEZNAM MAPOVÝCH VRSTEV
  U mapových oken (u každého zvlášť) lze zobrazit nebo naopak skrýt seznam mapových vrstev v daném okně. Obrázek 11 ukazuje aplikaci se dvěma mapovými okny z nichž obě mají otevřený seznam vrstev.

  Obrázek 11 - zapnutý seznam vrstev

  Vrstvy jsou v seznamu uvedeny, tak jak byly do mapového okna přidány. Pomocí seznamu lze mapy vypínat a opět zapínat (zaškrtávací políčko před jménem vrstvy), nastavovat vrstvám průhlednost ("šoupátko" pod názvem vrstvy) a nebo vrstvu smazat (ikona x v kroužku).

  UŽIVATELSKÉ ÚČTY
  Aplikace by mohla snadno fungovat "anonymně", bez nutnosti registrace a nakonec také funguje - aplikaci může kdokoliv používat v režimu "hosta" bez nutnosti registrace, či přihlášení. Registrovaní uživatelé mají ale více možností, zejména mohou ukládat a opět obnovovat stav aplikace, včetně otevřených mapových zdrojů, polohy mapových oken atd.